Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Gewijzigde acceptatienormen BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas PF heeft, per 1 juni, een nieuwe acceptatiegids. De nieuwe gids kunt u downloaden bij onderdeel formulieren.
 

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

         Wanneer een doorstromer zijn eerste woning nog niet verkocht heeft en de nieuwe woning met NHG wil financieren, dan wordt de nieuwe financiering pas door NHG gedekt als de oude woning verkocht is.
 
Wanneer een aanvrager nog eigenaar is van de huidige woning, wordt een nieuwe lening onder NHG uitsluitend verstrekt als de huidige woning verkocht is en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken.

         Bestedingsdoelen die niet voor financiering in aanmerking komen, worden expliciet in de nieuwe acceptatiegids genoemd en hebben betrekking op:

-                    aankoop van aandelen, bijdragen aan de oprichting van een onderneming of het verrichten van een kapitaalsinjectie in een onderneming

-                    goederen of diensten met betrekking tot de zakelijke activiteiten van de aanvrager(s)

-                    achterstanden in huur, belastingen of overige rekeningen

-                    gokschulden of ‘family debts’

-                    illegale activiteiten, prostitutie en gokken

-                    elke transactie gericht op het oplossen van financiële problemen

         In de vorige acceptatiegids werd vermeld dat wij ‘stapelaars’ van kredieten (patroon binnen BKR, waarbij kredieten regelmatig worden overgesloten en verhoogd) niet financieren. De nieuwe acceptatiegids bevat de tekst: een aanvraag wordt gezien als schuldsanering indien er sprake is van een krediet dat meer dan één keer is overgesloten en verhoogd (BKR).

         Nieuwbouwwoningen worden alleen nog gefinancierd met een insolventieverzekering conform de NHG-normen. 

         Het taxatierapport moet een origineel rapport zijn met de handtekening van de taxateur of een door BNP Paribas PF gedownloade elektronische versie van de server van de taxateur. Voor elk taxatierapport zal ter vergelijking een modelwaarde rapport worden geraadpleegd. Bij een te grote afwijking van de betrouwbaarheidsfactor (10%) zal de taxateur een plausibele verklaring dienen aan te leveren.

         Een overbruggingskrediet is uitsluitend mogelijk als de huidige woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Hieraan toegevoegd is dat de lasten van het overbruggingskrediet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de leencapaciteit van de aanvrager(s):

-                    de totale lasten van de langlopende lening en het overbruggingskrediet passen binnen de maximale financieringslast van de aanvrager(s), of

-                    de aanvrager(s) beschikken over voldoende (aantoonbare) spaargelden om de lasten van het overbruggingskrediet gedurende de gehele looptijd van het overbruggingskrediet te voldoen.

         Bij oversluiten mag de nieuwe financiering zonder NHG, exclusief verbouwing, maximaal 115% van de executiewaarde bedragen. In de nieuwe acceptatiegids mag ook bij verhoging van de lening de hoofdsom maximaal 115% van de executiewaarde bedragen, tenzij de verhoging wordt gebruikt om een verbouwing te financieren (125% EW). 

         Standaard dient – alvorens finaal akkoord van een hypotheekdossier gegeven kan worden - een financieringsopzet, inclusief opgave van het bestedingsdoel, aangeleverd te worden.

         De volgende acceptatiecriteria zijn toegevoegd: Als de lening hoger is dan 75% van de executiewaarde, dienen de volgende stukken te worden aangeleverd:

 

-                    bewijs van acceptatie door verzekeraar. Hierop dient tevens te worden vermeld dat inpandgeving aan BNP Paribas PF op de polis zal worden aangetekend;

-                    Na passeren van de akte dient/dienen de originele polis(sen) met daarop de inpandgeving te worden overlegd.

 

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-05-28 10:32:14

Site Search Pro